امامت یا خلافت خلیفه و جانشین پیامبر اسلام noor hidayat, shia beliefs, sunni reference, khulafa, islam way, five pillars of islam, imamat, نور هدا یت امامت سنت - کتب علمای اهل سنت عقاید شیعه را تایید میکند -عقاید شیعه و سنی
 

Islamic beliefs : The light of guidance

نور هدایت  ( امامت و سنت ): فهرست

Noor Hidayat; The light of guidance in farsi

 

امامت يا خلافت (جانشيني پيامبر)

 

و اما در مورد جانشيني پيامبر يا بعبارتي ديگر خلافت يا امامت، كه منظور رهبري كلي جهان اسلام و مسلمين بعد از پيامبر اسلام مي‌باشد. اهل سنت معتقد بر انتخاب خليفه (امام) توسط مردم و اجماع مي دانند و ابوبكر، عمر، عثمان، علي و بني اميه و را جانشينان پيامبر مي‌دانند ولي اهل تشيع معتقدند كه امامت (خلافت)، منصبي است الهي كه خداوند به برگزيدگاني از بندگانش واگذار كرده است. چرا كه آنها بايد راه رستگاري و سوق‌الي‌الله را به مردم نشان دهند. لذا شيعه معتقد است جانشين پيامبر اسلام توسط خداوند متعال تعيين گرديده و بندگان خدا در هر مقامي باشند حق اظهار نظر و دخالت را ندارند.

اي مؤمنان، از خدا و رسول او اطاعت كنيد و از او روي نگردانيد در حاليكه مي‌شنويد و مانند كساني نباشيد كه گفتند شنيديم ولي نمي‌شنيدند.

سوره انفال، آيه 20و21

اي مؤمنان خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولي الامر كه از شما هستند را اطاعت كنيد پس هرگاه در چيزي اختلاف كرديد پس آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد كه اين بهتر و نيكوفرجام‌تر است.

سوره نساء، آيه 59

توجه شود كه خطاب آيات به مؤمنان است يعني فقط گفتن ايمان آورديم كافي نيست بلكه بايد در عمل با اطاعت از خدا و پيامبرش نشان داد كه واقعاً مؤمن هستيم!

دكتر سيد محمد تيجاني سماوي كه قبلاً سني بوده و بعد از تحقيق شيعه شده است در كتاب خود همراه با راستگويان مي‌نويسد :

اگر انسان پژوهشگر در سخن هر دو گروه با دقت بنگرد و استدلالهايشان را بدون تعصب مد نظر قرار دهد بدون شك به حقيقت نزديك مي‌شود. زيرا آزادي انديشه فراتر از هر ارزيابي است.[1]

 

هر كس راه هدايت برگزيد او تنها به نفع خويش اين راه را برگزيده و هر كه گمراه شد به زيان و تباهي خود شتافته و هيچ كس بار (و خطاهاي) ديگري را بر نمي‌دارد.                سوره اسراء آيه 15

 

و خداوند متعال مي‌فرمايد كه :

كل نفس بما كسبت رهينة

هر كس در گرو اعمال خويش است

سوره مدثر، آيه 38

 

حال براي روشن شدن بيشتر موضوع، اول به قرآن و سنت تمسك خواهيم جست و از خداوند متعال خواهيم خواست كه راه راست را بر ما نشان دهد و سپس جهت آشنايي با وقايع آن زمان، نظر اجمالي به اتفاقات رخ داده خواهيم كرد.


 

[1] - همراه با راستگويان، دكتر سيد محمد تيجاني سماوي، ترجمه سيد محمد جواد مهري، ص 71

 

 

 

   
 
 

Islamic beliefs : Shia beliefs with sunni references

You will find beliefs of shia at sunni scholars' books; understand what are you following!  Answers  to your Questions about: What is Sunnah of Holy Prophet Muhammad (PBUH&HF), What is order of the Prophet, Who are Ahl Albayt, ayah Tathir,  Why should  follow Imam Ali

What has been happen to Hazrat Fatima (SA), Attacking Abubakr and Umar to house of Ali and Fatimah

How we benefit from existence of Imam of age Hazrat Imam Mahdi (AS) and more


Chapter 3:
The Major Difference Between the Shia and the Sunni
Ghadir Khum:
Part i
Part ii
Part iii
Certainly your Master is ...
Who is the successor of the Prophet (PBUH&HF)?
The Prophet Announcing His Successor in His First Preach
How is This Possible?
The Opinion of Imam Ali (AS) on Caliphate
 
Chapter 2:
The Last Luminary
Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)
Special specifications of Imam al-Mahdi (AS)
Necessity of the Existence of Imam al-Mahdi (AS)
More on Imam al-Mahdi (AS)
The Knowledge of the Unseen & the Knowledge of the Book
Some Traditions on the Virtues of Imam Ali (AS)
 

Chapter 1b:
Who Offended the Blind?
Infallibility of the Prophets:
Part i
Part ii
Part iii
Leadership and Infallibility:
Part i
Part ii
The Twelve Imams:
Part i
Part ii
The Holy Quran and the Pure Imams
The Reward of Loving Ahlul-Bayt
How to Send Greetings to Prophet Muhammad?
Is Being a Member of a Party Forbidden in Islam?
The Term "Shia" in Quran and Hadith
al-Azhar Verdict on the Shia
Chapter 1a:
Quran and Ahlul-Bayt
Why School of Ahlul-Bayt?
Who are Ahlul-Bayt?:
Part i
Part ii
Part iii
Part iv
Part v
Part vi
Part vii
Part viii
The Word House (Ahlul-Bayt) in Quran
Sunni Feedback on the Issues of Infallibility and Ahlul-Bayt
 

1