وقايع سرنوشت ساز صدر اسلام لشگر اسامة بن زيد Shia Encyclopedia لشگر اسامة بن زيد وقايع سرنوشت ساز
 

Islamic beliefs : The light of guidance

نور هدایت  ( امامت و سنت ): فهرست

Noor Hidayat; The light of guidance in farsi

 

وقايع سرنوشت ساز

 

در اين فصل به نقل چند واقع مهم و سرنوشت ساز در سال آخر زندگي پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) اكتفا مي‌شود هر چند بجز واقعه غدير خم بقيه وقايع را بدبختانه مي‌توان وقايع اسفناك و غمباري دانست. اين وقايع در كتب اهل تسنن و تشيع درج شده است هر چند در كتب اهل تشيع جزئيات بيشتري نقل شده ولي ما آنها را طبق كتب اهل سنت نقل خواهيم كرد. اميد كه خواننده بيدار دل فقط رضاي خداوند منان را مد نظر داشته باشد و تعصب به شخص يا عقيده خاص، او را از رضاي خدا دور ننمايد. چرا كه ايمان وكفر پيروي از حق يا عدم پيروي از حق است.

قبل از پرداختن به موضوع، چند آيه از قرآن كريم را بدقت مرور مي‌كنيم، اميد كه فرمايشات خداوند متعال در دل و جان‌مان نفوذ كند:

 

در قبول دين اكراهي نيست چرا كه راه راست از راه انحرافي (باطل) روشن شده است. بنابراين كسي كه به طاغوت (بت و شيطان و هر موجود طغيانگر) كافر شود و به خدا ايمان آورد به دستگيره محكمي چنگ زده است كه گسستن براي آن نيست و خداوند شنوا و داناست.

سوره بقره، آيه 256

 

آيا پيامبر خود را نشاختند پس او را انكار مي‌كنند يا گويند او جنون دارد؟ نه بلكه او حق را برايشان آورده ولي بيشترشان حقيقت را خوش ندارند.

سوره مومنون، آيه 23

 

همانا حقيقت را برايتان آورديم، ليكن بيشتر شما حقيقت را خوش نداريد.

سوره زخرف، آيه 78

 

و بگو حق از پروردگار شماست، پس هر كه خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد كافر شود، كه ما براي ستمگران آتشي آماده كرده‌ايم كه سراپرده‌هاي آن ايشان را احاطه كند و اگر فريادرسي خواهند به آبي چون مس گداخته كه چهره‌ها را بريان مي‌كند فريادرسي شوند كه بد نوشيدني و بد جايگاهي است.

سوره كهف، آيه 29

 

نعمت خدا را مي‌شناسند آنگاه منكر آن مي‌شوند و بيشترشان كافرند.

و روزي كه از هر امتي گواهي برانگيزيم، سپس به كساني كه كافر شده‌اند نه رخصتي داده مي‌شود و نه عذرشان پذيرفته مي‌گردد.

سوره نحل، آيات 84 و 83

 

پس آيا ديدي كسي را كه هواي خويش را معبود خود قرار داده و خدا، او را از روي علم، گمراه ساخته و بر گوش و دلش مُهر زده و بر ديده‌اش پرده نهاده است. آيا پس از خدا چه كسي او را هدايت خواهد كرد آيا متذكر نمي‌شديد.

سوره جاثيه، آيه 23

 

هر كه هدايت يابد و به راه راست بيايد تنها به سود خود هدايت يافته و هر كه گمراه شود تنها به ضرر خود گمراه شده و به بيراهه رفته است. و هيچكس بار گناه ديگري را برنمي‌دارد و ما عذاب كننده نبوديم تا وقتي كه رسولي بفرستيم.

سوره اسراء، آيه 15

 

اوست كه پيامبر خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند و گواهي خدا كفايت مي‌كند.

سوره فتح، آيه 28

 

در ميان شما رسولي از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما تلاوت كند و پاكتان سازد و كتاب و حكمت و آنچه را نمي دانستيد تعليمتان دهد.

سوره بقره، آيه 151

 

همانا ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم طبق آنچه خدا به تو نشان داده است حكم كني و مدافع خيانتكاران نباشي.

سوره نساء، آيه 105

 

هر آنچه را كه پيامبر به شما آورد بگيريد و از آنچه شما را نهي كرد پس دوري گزينيد و از خدا تقوي پيشه كنيد كه خدا سخت كيفر است.

سوره حشر، آيه 7

 

و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و رسولش به كاري حكم كنند، براي آنها در كارشان اختياري باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است.

سوره احزاب، آيه 36

 

و نماز را برپا داريد، و زكات بدهيد و پيامبر را فرمان بريد تا مشمول رحمت شويد.

سوره نور، آيه 56

 

بگو : اگر خدا را دوست مي داريد از من پيروي كنيد تا او نيز دوستتان بداريد و گناهانتان را بيامرزد و خدا آمرزنده مهربان است.

سوره آل عمران، آيه 31

 

بگو خدا و رسول را اطاعت كنيد پس اگر روي برگردانيد پس خدا كافران را دوست ندارد.

سوره آل عمران، آيه 32

 

به يقين خدا كافران را لعنت كرده و براي آنها آتشي برافروخته آماده كرده است جاودانه در آن مي‌مانند نه دوستي مي‌يابند و نه ياوري.

روزي كه چهره‌هايشان در آتش دگرگون شود، مي گويند : اي كاش خدا را فرمان مي‌برديم و پيامبر را اطاعت مي‌كرديم. و گويند : پروردگارا ما پيشوايان و بزرگان خويش را اطاعت كرديم و آنها ما را گمراه ساختند.

سوره احزاب، آيه 67-64

 

و محمد نيست جز رسولي كه پيش از او هم رسولان ديگر آمده‌اند. آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برگشته و مُرتد مي‌شويد و هر كس برگردد هرگز به خدا زياني نمي‌رسد و خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.

سوره آل عمران، آيه 144

 

البته هنگامي كه پرهيزكاران گرفتار وسوسه شيطاني شوند به ياد خدا مي‌افتند و ناگهان بينا و بصير مي‌شوند.

اعراف، 201

 

و هر كه از ياد خداي رحمان دل بگرداند، شيطاني بر او مي‌گماريم كه همدم او گردد و آن شيطان ايشان را از راه باز مي‌دارند ولي آنها مي‌پندارند كه هدايت يافتگانند.

زخرف، 37-36

 

براستي آنان كه كفر ورزيدند تفاوتشان نكند چه اندرزشان دهي يا انذارشان نكني، آنها ايمان نمي‌آورند.

بقره، 6

 

آنهايي كه به سخن گوش فرامي‌دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند اينانند كه خدايشان هدايت كرده و هم اينانند خردمندان

زمر، 18

 

واقعه غدير خم

دو و نيم ماه قبل از فوت نبي الرحمه حضرت رسول الله (ص)، پيامبر اسلام در حجة الوداع در غدير خم حضرت علي (ع) را به جانشيني خود برگزيد. حضرت رسول اكرم (ص) بارها و بارها بر فضايل و مناقب حضرت علي (ع) و برادري او با خودش تاكيده كرده بود. (حديث منزلت، حديث مباهله،  حديث كساء، حديث مودت، حديث حق، حديث سفينه، حديث اخوّت، حديث ثقلين و بسياري حديث ديگر) و اين بار در غدير خم حضرت رسول اكرم (ص) در برابر بيش از يكصد هزار نفر در گرماي تفتيده حجاز جانشيني حضرت علي(ع) را اعلام كرد و با اين جانشيني رسالت خود را انجام داده و دين اسلام كامل گرديد.

اي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ كن و اگر چنين نكني پس رسالتت را انجام نداده‌اي و خدا تو را از مردم مصون مي‌دارد. همانا خدا گروه كافران را هدايت نمي‌كند.

مائده، 67

 

امروز دين شما را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دين اسلام را براي شما پسنديدم.

مائده، 3

 

جهت جزئيات بيشتر به فصل مربوطه مراجعه شود.

لشگر اسامة بن زيد

حضرت رسول اكرم (ص) قبل از وفاتش، سپاهي را براي مقابله با روميان آماده ساخت و دستور عزيمت سپاه به فرماندهي اسامة بن زيد كه سنش حدود هجده، بيست سال بود را صادر كرد و به سران مهاجرين و انصار و مشخصاً ابوبكر، عمر، ابوعبيده جراح، سعدبن ابي وقاص فرمان داد تا حتماً اسامه را در اين سفر همراهي كنند و به علي فرمان داد تا همراه حضرتش در مدينه بماند. اما مردم بخاطر سن كم اسامه به طعن و شكايت پرداختند.

]طبقات الكبري ابن سعد 374/2، تاريخ ابن اثير 5/2، كنزالعمال متقي 312/5 [

 

و برخي به بهانه بيماري پيامبر گفتند كه مصلحت نيست كه مدينه را ترك كنيم و پيامبر را تنها بگذاريم. پيامبر كه خبر امتناع بعضي را شنيد بسيار ناراحت شد و در حال شدت بيماري به مسجد آمد و فرمود : سپاه اسامه را روانه كنيد خدا لعنت كند كسي كه از همراهي با آن خودداري ورزد. ] الملل والنحل شهرستاني 29/1 [

عُمر در مدينه ماند و ابوبكر در اين روز از مدينه خارج و (بجاي پيوستن به لشگر اسامه) نزد همسرش به سخي رفت و آنجا ماند تا قاصد خبر رحلت پيامبر را به او رساند. ]تاريخ طبري 442/2، العثمانيه جاحظ ص 89 [

و بدينسان از روزي كه پيامبر دستور حركت سپاه اسامه را داد تا رحلت پيامبر دو هفته طول كشيد و آنها همچنان سرپيچي مي‌كردند. ]المغازي واقدي 9 و 1117/2 [


 
 
   
 
 

Islamic beliefs : Shia beliefs with sunni references

You will find beliefs of shia at sunni scholars' books; understand what are you following!  Answers  to your Questions about: What is Sunnah of Holy Prophet Muhammad (PBUH&HF), What is order of the Prophet, Who are Ahl Albayt, ayah Tathir,  Why should  follow Imam Ali

What has been happen to Hazrat Fatima (SA), Attacking Abubakr and Umar to house of Ali and Fatimah

How we benefit from existence of Imam of age Hazrat Imam Mahdi (AS) and more


Chapter 3:
The Major Difference Between the Shia and the Sunni
Ghadir Khum:
Part i
Part ii
Part iii
Certainly your Master is ...
Who is the successor of the Prophet (PBUH&HF)?
The Prophet Announcing His Successor in His First Preach
How is This Possible?
The Opinion of Imam Ali (AS) on Caliphate
 
Chapter 2:
The Last Luminary
Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)
Special specifications of Imam al-Mahdi (AS)
Necessity of the Existence of Imam al-Mahdi (AS)
More on Imam al-Mahdi (AS)
The Knowledge of the Unseen & the Knowledge of the Book
Some Traditions on the Virtues of Imam Ali (AS)
 

Chapter 1b:
Who Offended the Blind?
Infallibility of the Prophets:
Part i
Part ii
Part iii
Leadership and Infallibility:
Part i
Part ii
The Twelve Imams:
Part i
Part ii
The Holy Quran and the Pure Imams
The Reward of Loving Ahlul-Bayt
How to Send Greetings to Prophet Muhammad?
Is Being a Member of a Party Forbidden in Islam?
The Term "Shia" in Quran and Hadith
al-Azhar Verdict on the Shia
Chapter 1a:
Quran and Ahlul-Bayt
Why School of Ahlul-Bayt?
Who are Ahlul-Bayt?:
Part i
Part ii
Part iii
Part iv
Part v
Part vi
Part vii
Part viii
The Word House (Ahlul-Bayt) in Quran
Sunni Feedback on the Issues of Infallibility and Ahlul-Bayt
 

1